การสัมมนาสรุปผลโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศ ณ วันที่ 22/08/2562
LINE it! 86
นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการสัมมนาสรุปผลโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนางภัทรพร วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวรายงาน ซึ่งงานสัมมนาฯ ดังกล่าว กรมบัญชีกลางในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST Committee) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะคณะทำงานตรวจสอบข้อมูล จัดขึ้นเพื่อนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลโครงการก่อสร้างที่เข้าร่วมโครงการ CoST และผลการลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างที่ได้รับการสุ่มคัดเลือกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งภายในงานมีการบรรยาย เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการ CoST โดยนางภัทรพร วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง การสรุปโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์ หัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบข้อมูล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องบอลรูม A ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562