การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ครั้งที่ 1/2562
ประกาศ ณ วันที่ 14/08/2562
LINE it! 139
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการ
ก่อสร้างภาครัฐ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อรายงานความคืบหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการความโปร่งใส
ในการก่อสร้างภาครัฐ (Cost) การดำเนินงานโครงการ Cost ภายใต้การสบับสนุนจากรัฐบาลอังกฤษ และการบรรจุโครงการ Cost ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมถึงพิจารณาผลการลงพื้นที่สุ่มตรวจโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 302 กรมบัญชีกลาง
รายการภาพ