การประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government)
ประกาศ ณ วันที่ 09/08/2562
LINE it! 116
นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) ให้แก่ส่วนราชการที่ใช้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่างๆ ผ่านระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ของสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับระบบการรับชำระเงินกลางฯ การเชื่อมโยงข้อมูล การรับชำระเงินรายได้กับระบบ Biz Portal และการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562