การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 7/2562
ประกาศ ณ วันที่ 07/08/2562
LINE it! 212
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 7/2562 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการจ่ายเงินสวัสดิการสังคมตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 และเงินนอก
งบประมาณประเภทอื่น นอกจากนี้ยังติดตามการจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการแจกบัตรให้แก่ผู้มีสิทธิ (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง