การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 3/2562
ประกาศ ณ วันที่ 01/08/2562
LINE it! 84
นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 3/2562 โดยมีนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง นางภัทรพร วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมทั้ง ผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรื่อง การดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้เข้าร่วมจัดทำข้อตกลงคุณธรรม และพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ พร้อมทั้งคัดเลือกโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 โครงการ 2 หน่วยงาน ได้แก่ โครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ Thailand Emergency Call Center 191 ซึ่งมีวงเงินงบประมาณสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 7,372.88 ล้านบาท และโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 1, 2, 3 และ 4 ซึ่งมีวงเงินงบประมาณสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 8,363.00 ล้านบาท รวมทั้งพิจารณาแนวทางการดำเนินงานสำหรับโครงการการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562