การประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี
ประกาศ ณ วันที่ 15/07/2562
LINE it! 135
นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี ตามโครงการบูรณาการ
ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม โดยมีนางเบญจมาภรณ์ สัญโญชน์วิทย์ คลังเขต 1 นายสมเจตน์ มีแสงพราว คลังจังหวัดสิงห์บุรี
เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี
ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี ทั้ง 41 แห่ง และนายชัชวาล วงศ์สวรรค์ ประธานชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมขุนสรรค์พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานร่วมกัน ในการนำร่องการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งกรมบัญชีกลางจะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผู้มีสิทธิ
ในเดือนสิงหาคม 2562