การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการกำกับทุนหมุนเวียน
ประกาศ ณ วันที่ 12/07/2562
LINE it! 41
นางภัทรพร วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการกำกับทุนหมุนเวียน ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 โดยมีผู้แทนจากกระทรวงการคลัง และกรมบัญชีกลางในฐานนะคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของทุนหมุนเวียน เข้าร่วมประชุม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการกำกับทุนหมุนเวียน