โครงการประชุมชี้แจงรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศ ณ วันที่ 10/07/2562
LINE it! 118
นางภัทรพร วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการประชุมชี้แจงรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านทั้ง 5 มิติ ได้แก่ 1.ด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง 2.ด้านการเบิกจ่ายเงิน 3.ด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด 4.ด้านการบัญชีภาครัฐ และ 5.ด้านการตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ เพื่อชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการให้คะแนนของรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้กับมหาวิทยาลัย 57 แห่ง ส่วนราชการ 158 หน่วยงาน และจังหวัด 39 จังหวัด
ได้รับทราบแนวทางปฏิบัติร่วมกัน เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง เลอ คองคอร์ด บอลลูน ชั้น 2
โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดาภิเษก