การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 7/2561
ประกาศ ณ วันที่ 30/11/2561
LINE it! 133
นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 7/2561 ร่วมด้วย นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลังภาครัฐ และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องที่จังหวัดต่าง ๆ ขอให้อนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินสงเคราะห์จำนวน 6 ราย รายละ 450,000 บาท ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561