การประชุมทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 3/2561
ประกาศ ณ วันที่ 31/10/2561
LINE it! 163
นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 โดยที่ประชุมได้พิจารณาร่างเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งประกอบด้วย 1) นโยบายการดำเนินงานที่สอดรับกับนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง (Top Down) คะแนนเต็ม 60 คะแนน เช่น 1.1) มาตรการภาษี 1.2) โครงการ National e – Payment และ 1.3) การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการ 2) นโยบายการดำเนินงานที่สอดรับกับยุทธศาสตร์จังหวัด หรือความต้องการของพื้นที่ (Bottom Up) คะแนนเต็ม 40 คะแนน รวมเป็น 100 คะแนน ให้มีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติและสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้