การประชุมคณะกรรมการกำกับการตรวจสอบครั้งที่ 2/2561
ประกาศ ณ วันที่ 13/09/2561
LINE it! 315
ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ กำกับการตรวจสอบครั้งที่ 2/2561 โดยมีนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะกรรมการ และเลขานุการ พร้อมด้วยนางสุรีพร ศิริขันตยกุล รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบัญชี และเจ้าหน้าที่กองตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เข้าร่วมการประชุม เพื่อรับทราบการรายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และพิจารณาแผนการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้องรับรอง 2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2