พิธีมอบประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และปี พ.ศ.2561 และพิธีเปิดโครงการสัมมนาการตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศ ณ วันที่ 11/09/2561
LINE it! 279
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2561 และพิธีเปิดโครงการสัมมนาการตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนางสุรีพร ศิริขันตยกุล รักษาราชการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบัญชี เป็นผู้กล่าวรายงาน ให้แก่ผู้ปฎิบัติงานตรวจสอบภายในภาครัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 320 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และยกระดับวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ผ่านการประกันคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในภาครัฐ เพื่อให้ได้การยอมรับจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์กร เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561
ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
รายการภาพ