การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ครั้งที่ 2/2561
ประกาศ ณ วันที่ 31/08/2561
LINE it! 345
นางสุรีพร ศิริขันตยกุล รักษาราชการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบัญชี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 302 กรมบัญชีกลาง เพื่อพิจารณาผลการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐของส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 83 หน่วยงาน และการคัดเลือกส่วนราชการเข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งที่ประชุมได้สรุปผลการประเมินฯดังกล่าว โดยมีส่วนราชการที่มีผลการประเมินเป็นไป ตามมาตรฐาน จำนวน 27 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 32.54 ส่วนราชการที่เป็นไปตามมาตรฐานบางส่วน จำนวน 38 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 45.79 และส่วนราชการที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จำนวน 18 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 21.67 และได้เห็นชอบรายชื่อส่วนราชการที่จะเข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 75 หน่วยงาน
รายการภาพ