การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST Subcommittee) ครั้งที่ 2/2561
ประกาศ ณ วันที่ 21/08/2561
LINE it! 265
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST Subcommittee) ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายวิชัย อัศรัสกร รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) นายประยงค์ หิรัญญะวณิชย์ ผู้แทนองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) Mr. Petter Matthews, Director of CoST International Secretariat ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ คณะทำงานตรวจสอบข้อมูล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทั้ง ผู้แทนจากภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบผลการตรวจสอบข้อมูลโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และผลการลงพื้นที่เพื่อสุ่มตรวจโครงการ CoST จำนวน 10 โครงการ ที่เสนอโดยคณะทำงานตรวจสอบข้อมูล (Assurance Team) ในการนี้คณะอนุกรรมการยังมีมติเห็นชอบแผนการดำเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 รวมถึงหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการก่อสร้างเข้าร่วมโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561
รายการภาพ