การประชุมคณะกรรมการกำกับการตรวจสอบครั้งที่ 1/2561
ประกาศ ณ วันที่ 08/08/2561
LINE it! 217
ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการตรวจสอบครั้งที่ 1/2561 โดยมีนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วย
นางสุรีพร ศิริขันตยกุล รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบัญชี และเจ้าหน้าที่กองตรวจสอบภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องรับรอง 2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับองค์ประกอบและหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับการตรวจสอบ และคณะผู้ตรวจสอบ การตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2559 และสรุปผลการชี้แจงรายงานการพิจารณาศึกษารายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมถึงพิจารณาการแต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แผนปฏิบัติงานการรายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และแผนการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560