การตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ กรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง
ประกาศ ณ วันที่ 12/07/2561
LINE it! 189
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารกรมฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง (ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการคลัง) ในการตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง โดยมีประเด็นการตรวจติดตาม จำนวน 3 ประเด็น ดังนี้ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (2) โครงการ e-Payment ภาครัฐ (โครงการจ่ายเงินสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์) (3) โครงการสำคัญของกรมบัญชีกลางที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง