โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ติดตาม และประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค สำหรับผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง”
ประกาศ ณ วันที่ 06/07/2561
LINE it! 183
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การจ่ายเงินสวัสดิการแห่งรัฐ และการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐ“ และเรื่อง “พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” ให้แก่ผู้บริหารของกรมบัญชีกลางทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้รับทราบและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะการดำเนินการเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยหน่วยงานทางส่วนกลางจะดำเนินการแก้ไขกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติกำหนด เช่น การบัญชีภาครัฐ การตรวจสอบภาครัฐการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS เป็นต้น ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561