การประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 2/2561
ประกาศ ณ วันที่ 03/07/2561
LINE it! 257
นางสุรีพร ศิริขันตยกุล รักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์
และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 2/2561 เพื่อรายงานแผนการดำเนินงานการจัดทำหลักเกณฑ์
และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ และพิจารณาร่างหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ
ในประเด็นที่แก้ไข ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561
รายการภาพ