ประชุมคณะทำงานตัดสินรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น
ประกาศ ณ วันที่ 02/07/2561
LINE it! 92
นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตัดสินรางวัลทุนหมุนเวียน ประจำปี 2560 – 2561 ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การตัดสินรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2561 และตัดสินทุนหมุนเวียนที่สมควรได้รับรางวัลในประเภทต่าง ๆ ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561
รายการภาพ