การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Partnership Committee) ครั้งที่ 1/2561
ประกาศ ณ วันที่ 02/07/2561
LINE it! 90
นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (OGP Committee) ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลางรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 ชั้น 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 พร้อมคณะผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายการจัดซื้อโดยรัฐระหว่างประเทศ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในการประชุมฯ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานผลความคืบหน้าของการดำเนินการโครงการ OGP ใน ปี พ.ศ. 2560 และ 2561 และหนังสือชี้แจงจาก OGP Support Unit จากประเทศสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับแนวทางและการสนับสนุนการดำเนินการของ OGP แก่ประเทศไทย ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการความร่วมมือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (OGP Committee) ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นประธานคณะกรรมการ OGP ของประเทศไทย มีอำนาจหน้าที่ในการเสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและงานของรัฐอย่างอื่น ซึ่งรวมถึงโครงสร้างระบบราชการ ระบบงบประมาณ ระบบบุคลากร มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม ค่าตอบแทน และวิธีปฏิบัติราชการอื่น และให้อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ทำหน้าที่เป็นคณะอนุกรรมการ OGP เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการในเข้าร่วมเป็นสมาชิก OGP