พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (Certificate in Public Procurement - CPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หลักสูตรระดับต้น (Fudamental Course)
ประกาศ ณ วันที่ 22/06/2561
LINE it! 239
นางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (Certificate in Public Procurement - CPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หลักสูตรระดับต้น (Fudamental Course) ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2561 ให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุที่ดำรงตำแหน่งสายงานด้านพัสดุระดับปฏิบัติงาน หรือระดับปฏิบัติการ หรือเทียบเท่า เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ความรู้ทั่วไปและการบริหารงาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับหรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการปฏิบัติงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561
รายการภาพ