การประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 1/2561
ประกาศ ณ วันที่ 08/06/2561
LINE it! 635
นางสุรีพร ศิริขันตยกุล รักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์
และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ รวมถึง
ผลการศึกษาการกำหนดรูปแบบคุณสมบัติผู้ประกอบวิชาชีพด้านบัญชีที่ทำหน้าที่ผู้ทำบัญชี อีกทั้ง พิจารณาหลักการสำคัญ
ในการกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ และร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าว ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561
รายการภาพ