การประชุมเชิงสัมมนา เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนาฯ
ประกาศ ณ วันที่ 06/06/2561
LINE it! 256
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมเชิงสัมมนา เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา หรือการจ้างที่ปรึกษาที่ไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 7 วรรคหนึ่ง (3) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 101 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องการขอยกเว้นพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ฯ และเพื่อรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว
รายการภาพ