การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ครั้งที่ 1/2561
ประกาศ ณ วันที่ 06/06/2561
LINE it! 86
นางสุรีพร ศิริขันตยกุล ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภาครัฐ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาผลการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐของส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 40 หน่วยงาน และการคัดเลือกส่วนราชการเข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 302 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบผลการประเมินดังกล่าวโดยมีส่วนราชการที่มีผลการประเมินเป็นไป ตามมาตรฐาน จำนวน 14 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 35 ส่วนราชการที่เป็นไปตามมาตรฐานบางส่วน จำนวน 16 หน่วยงาน คิดเป็น ร้อยละ 40 และส่วนราชการที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จำนวน 10 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 25 และได้เห็นชอบรายชื่อส่วนราชการที่จะเข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 75 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส่วนราชการส่วนกลาง จำนวน 30 หน่วยงาน ส่วนราชการส่วนภูมิภาค จำนวน 23 หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย จำนวน 22 หน่วยงาน ทั้งนี้กรมบัญชีกลางจะประชุมชี้แจงแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐให้กับส่วนราชการ จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 2 วัน ประมาณเดือนกรกฎาคม 2561