โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
ประกาศ ณ วันที่ 07/05/2561
LINE it! 407
นางสุรีพร ศิริขันตยกุล ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภาครัฐ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี เป็นประธานในพิธีเปิด และให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินการอภิปรายการสัมมนา เรื่อง “การถอดรหัสการทุจริตภาครัฐ” โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มาถ่ายทอดและถอดบทเรียนการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในและด้านการเงินและบัญชีได้ทราบถึงปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐ และแนวทางในการป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องกษัตริย์ศึก โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์