การประชุมชี้แจงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
ประกาศ ณ วันที่ 27/04/2561
LINE it! 251
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เพื่อสร้างความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกรมบัญชีกลาง ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
รายการภาพ