กรมบัญชีกลางได้รับรางวัลหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการเกษตรยั่งยืน 1
ประกาศ ณ วันที่ 25/04/2561
LINE it! 164
นางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นตัวแทนกรมบัญชีกลางขึ้นรับรางวัลหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการเกษตรยั่งยืน 1 โดยมี นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ให้แก่ผู้ชนะการประกวดชุมชนดีเด่น และโครงการดีเด่น ภายใต้โครงการเกษตรยั่งยืน 1 จำนวน 80 คน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับตำบลที่มีผลงานได้รับการคัดเลือกโครงการดีเด่น และชุมชนดีเด่น 30 คน และผู้แทนจากหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการเกษตรยั่งยืน 1 จำนวน 17 หน่วยงาน เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่ง ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพของเกษตรกรรายย่อย จะขึ้นอยู่กับศักยภาพและความเหมาะสม ของสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่และการตัดสินใจเลือกของเกษตรกร
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
รายการภาพ