โครงการประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 10/04/2561
LINE it! 823
นายพรชัย หาญยืนยงสกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายสรุปภาพรวม โครงการประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลของรัฐ รุ่นที่ 6 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวปฏิบัติการปรับระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอกเพื่อรองรับการใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิ์เพื่อประกอบการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้มีสิทธิ ส่วนราชการและสถานพยาบาล นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561
รายการภาพ