พิธีเปิดโครงการเครือข่ายการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
ประกาศ ณ วันที่ 26/02/2561
LINE it! 154
นางสุรีพร ศิริขันตยกุล รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเครือข่ายการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ให้กับคลังเขต และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลังเขต จำนวน 9 เขต ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานคลังเขต มีความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2559 สามารถประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐของส่วนราชการในส่วนภูมิภาคตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน
รายการภาพ