การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 1/2561
ประกาศ ณ วันที่ 07/02/2561
LINE it! 159
นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 โดยที่ประชุมได้อนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้ประสบภัยและทายาทผู้ประสบภัย ดังนี้
1. อนุมัติจ่ายเงินชดเชยกรณีทุพพลภาพขนาดหนัก ให้แก่ นายบัว เฉลาพักตร์ และเด็กชายอัครชัย สายนุช รายละ 250,200 บาท พร้อมอนุมัติจ่ายเงินดำรงชีพรายละ 4,170 บาทต่อเดือน
2. อนุมัติจ่ายเงินชดเชยกรณีเสียชีวิต ให้แก่ ทายาทนายวิรัตน์ พุฒิแก้ว, นายนาวี ยะก๊บ, นายแสน แย้มดงพลอง, นายประเทือง ลำเนา และนายละเหมื่อง สุระรัมย์ รายละ 250,200 บาท
รายการภาพ