การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2560
ประกาศ ณ วันที่ 19/12/2560
LINE it! 489
นางสุรีพร ศิริขันตยกุล รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2560 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 302 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เพื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ฝ่ายเลขอนุการฯ เสนอ และให้นำผลจากการประเมินฯ มาพิจารณาร่วมด้วย เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อไป
รายการภาพ