การประชุมสัมมนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระดับภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
ประกาศ ณ วันที่ 15/11/2560
LINE it! 148
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานการประชุมสัมมนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระดับภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “การสร้างมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อผลลัพธ์แห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” ทั้งนี้ นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การปฏิรูปการจัดซื้อจัดจ้างและการสร้างมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของไทย” โดยมี Mr.Elmas Arisoy ผู้จัดการส่วนภูมิภาค, World Bank Headquarters, Washington DC และ Mr.Ulrich Zachau ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาค, South East Asia Countries, World Bank Office, Bangkok ให้เกียรติเป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ประกอบกับมีผู้บริหารจากธนาคารโลกและตัวแทนจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมการสัมมนา ณ โรงแรมอนันตรา ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2560