การประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง
ประกาศ ณ วันที่ 10/10/2560
LINE it! 501
นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ให้เกียรติเป็นผู้นำเสวนาเรื่อง “การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” ในโครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลางทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 128 คน เข้าร่วมประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรของสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ให้สามารถกระจายถ่ายทอดความรู้ให้กับหน่วยงานในส่วนภูมิภาคได้อย่างถูกต้องชัดเจน พร้อมทั้งเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 7 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง