NEW   กรมบัญชีกลางเปิดตัววารสารกรมบัญชีกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAGAZINE) ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ฟรี  "คลิก"
โครงการมอบประกาศนียบัตรด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศ ณ วันที่ 30/08/2560
LINE it! 220
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ โดยมี ผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง เข้าร่วม ให้แก่ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐที่ผ่านอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditer : CGIA) และสอบผ่านหลักสูตรระดับรวบยอด (Comprehensive) เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับวิชาชีพการตรวจสอบภายในภาคราชการสู่มาตรฐานสากลและให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการทำงานของผู้ตรวจสอบภายในที่ถูกต้อง อันจะส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถเป็นกลไกของหัวหน้าส่วนราชการในการกำกับดูแลให้เกิดวินัยการคลังในการบริหารจัดการของส่วนราชการ