การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 2/2560
ประกาศ ณ วันที่ 09/08/2560
LINE it! 180
นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง โดยมีนางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง ในฐานะกรรมการและเลขานุการ พร้อมคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้อนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้แก่ทายาทนายประเทือง สังเมือง นายภาณุเดช แก้วอินทร์ นายตะวันชัย จันทร์ด้วง และนายธนากร คงตุ้ง รายละ 450,000 บาท
รายการภาพ