อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดงานเสวนาวิชาการ “สองทศวรรษ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ : ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคต”
ประกาศ ณ วันที่ 08/08/2560
LINE it! 163
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดงานเสวนาวิชาการ “สองทศวรรษ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ : ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคต” โดยมีนางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง เข้าร่วม ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี วันที่ 4 สิงหาคม 2560 พร้อมทั้งได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากศาลปกครองอุดรธานี ให้ความรู้ในหัวข้อหลักปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ ยังมีวิทยากรจากสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานศาลปกครอง และกรมบังคับคดี ร่วมสัมมนาในหัวข้อ หลักปฏิบัติและแนวทางการบังคับคดี และมีการจัดกิจกรรมรับปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทราบถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมาย ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายปกครองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
รายการภาพ