การประชุมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม
ประกาศ ณ วันที่ 17/07/2560
LINE it! 354
นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมโครงการ จ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 โดยมีผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพอากาศ กองทัพเรือ และกองทัพไทยเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ได้พิจารณาเกี่ยวกับกรอบแนวทางการจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการผ่านระบบฯ แผนการดำเนินงานร่วมกัน และกำหนดวันเริ่มจ่าย