พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระหว่าง องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กรมบัญชีกลาง และสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประกาศ ณ วันที่ 14/07/2560
LINE it! 138
นางสาวชุณหจิด สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่าง นายวิชัย อัศรัสกร รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ และนายสังวรณ์ ลิปตพัลลภ นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นทางการในการสนับสนุนบุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมการปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต เช่น มาตรการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) มาตรการสร้างความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ CoST (Construction Sector Transparency Initiative) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560
รายการภาพ