การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ครั้งที่ 1/2560
ประกาศ ณ วันที่ 30/06/2560
LINE it! 210
นางพรกมล ประยูรสิน รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ครั้งที่ 1/2560 โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของส่วนราชการจำนวน 15 หน่วยงาน และพิจารณาผลสรุปคะแนนเบื้องต้นของการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 312 กรมบัญชีกลาง