การประชุมชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2561
ประกาศ ณ วันที่ 30/06/2560
LINE it! 115
นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานประชุมกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2561 โดยมี ดร.กิติพงศ์ พร้อมวงศ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของทุนหมุนเวียน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องศรีสุริยวงศ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมตวันนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เพื่อให้ทุนหมุนเวียนที่อยู่ในระบบการประเมินผลการดำเนินงานของกรมบัญชีกลางมีความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดของกรอบหลักเกณฑ์ฯ ที่ถูกต้องตรงกัน และสามารถจัดทำร่างตัวชี้วัดประจำบัญชี 2561 ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งทุนหมุนเวียนสามารถดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้นได้อย่างถูกต้องตามกรอบหลักเกณฑ์ฯ ต่อไป