การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
ประกาศ ณ วันที่ 29/06/2560
LINE it! 162
นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินชดเชยให้กับพลเมืองดีและทายาท ตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติการตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543 รวม 6 กรณี ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะแจ้งผลการพิจารณาให้จังหวัดทราบเพื่อเบิกจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ประสบภัยและทายาทต่อไป
รายการภาพ