โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมบัญชีกลาง
ประกาศ ณ วันที่ 06/06/2560
LINE it! 153
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมบัญชีกลาง โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักงานคลังเขตและคลังจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 การศึกษาดูงานและถอดบทเรียนการให้บริการที่เป็นเลิศของสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นแบบเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานรวมทั้งพัฒนาการให้บริการของสำนักงานคลังจังหวัดเพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ (Excellent Service) นำไปสู่การขยายผลในหน่วยงาน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
รายการภาพ