NEW   กรมบัญชีกลางเปิดตัววารสารกรมบัญชีกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAGAZINE) ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ฟรี  "คลิก"
อธิบดีกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ องค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ 118
ประกาศ ณ วันที่ 23/05/2560
LINE it! 261
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะกรรมการองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (Malaysia - Thailand Joint Authority: MTJA) ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการองค์กรร่วมฯ ครั้งที่ 118 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ จังหวัดภูเก็ต  เพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมัติการดำเนินงานขององค์กรร่วมฯ โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณารายงานประจำปีและรายงานการเงินประจำปี 2559 ขององค์กรร่วมฯ ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว พร้อมทั้ง พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปีพ.ศ.2561 จำนวนทั้งสิ้น 6,332,900 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 222 ล้านบาท และได้มีการพิจารณทบทวนตัวชี้วัด KPI สำหรับปี 2560 ขององค์กรร่วมฯ
รายการภาพ