การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 1/2560
ประกาศ ณ วันที่ 11/04/2560
LINE it! 188
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยมี นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) และ นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง พร้อมทั้ง ผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมการประชุม โดยได้รับทราบความคืบหน้าของโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งรับทราบแผนการจัดทำประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบโครงการจัดซื้อจัดจ้างเข้าร่วมจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพิ่มเติม จำนวน 10 โครงการ และเห็นชอบในหลักการ ให้โครงการของกรมศุลกากรเข้าร่วมด้วยอีก 1 โครงการ รวมเป็น 11 โครงการ มูลค่ารวม 83,297.31 ล้านบาท และเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อสอบทานราคากลางงานก่อสร้างขึ้นด้วย
รายการภาพ