ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลนวัตกรรมกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 2/2560
ประกาศ ณ วันที่ 07/04/2560
LINE it! 228
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลนวัตกรรมกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 2/2560 โดยมีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการ (กอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่ม)และคลังเขต 1- 9 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบการประกวดรางวัลกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2560
รายการภาพ