การสัมมนาการพัฒนาวิชาชีพและหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในประเทศไทยตามมาตรฐานสากล
ประกาศ ณ วันที่ 03/03/2560
LINE it! 371
นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานเปิดการสัมมนาการพัฒนาวิชาชีพและหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในประเทศไทยตามมาตรฐานสากล พร้อมด้วย Ms. Margaret Tongue อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ กรุงเทพฯ และ Mr. Martin Hart-hansen รองผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ร่วมกล่าวเปิดการสัมมนา ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 อบรมให้แก่ ผู้บริหาร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพื่อนำเสนอมาตรฐานหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างในระดับต่างๆ หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในต่างประเทศ และแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการยกระดับวิชาชีพ และการพัฒนาหลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
รายการภาพ