การประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 1/2560
ประกาศ ณ วันที่ 16/02/2560
LINE it! 162
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกัน การทุจริต ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีนางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง และนายวิชัย อัศรัสกร รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) พร้อมทั้ง ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้สังเกตการณ์ของโครงการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้า ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 รวมทั้งรับทราบแผนการจัดทำประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม ตามร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบโครงการจัดซื้อจัดจ้างเข้าร่วมจัดทำข้อตกลงคุณธรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม จำนวน 3 โครงการ มูลค่ารวม 12,827.60 ล้านบาท เช่น โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ วงเงิน 11,500 ล้านบาท งบประมาณจากกองทุน USO (กิจการโทรคมนาคม) ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน ก.ส.ท.ช.)
รายการภาพ