การประชุมคณะกรรมการตัดสินการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560
ประกาศ ณ วันที่ 23/01/2560
LINE it! 196
โดนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560 ยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับร่างหลักเกณฑ์การมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะดำเนินการแจ้งเวียนหลักเกณฑ์ฯ และกำหนดจัดประชุมชี้แจงให้ส่วนราชการทราบภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ต่อไป
รายการภาพ