NEW   กรมบัญชีกลางเปิดตัววารสารกรมบัญชีกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAGAZINE) ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ฟรี  "คลิก"
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิตสำหรับสถาบันอุดมศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 23/12/2559
LINE it! 392
นางพรกมล ประยูรสิน รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิตสำหรับสถาบันอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ให้แก่ผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นผู้ทำบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีของสถาบันอุดมศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิต สามารถจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิต และวิเคราะห์ข้อมูล โดยการเปรียบเทียบกับข้อมูลของตนเองในอดีตและการเปรียบเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ซึ่งจะนำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรในภาพรวม เพื่อการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษา
 
รายการภาพ