โครงการฝึกอบรม หลักสูตรมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ (ฉบับที่ 31) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ประกาศ ณ วันที่ 07/12/2559
LINE it! 565
นางพรกมล ประยูรสิน รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ (ฉบับที่ 31) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 เพื่อชี้แจงหลักการที่สำคัญเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี การวัดมูลค่าและการรายงานสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน และเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้ทราบเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติทางบัญชีตามมาตรฐานสากลในเรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ในการยกระดับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ให้ทันสมัย ก้าวหน้า และสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศในปัจจุบัน ให้เป็นที่ยอมรับของรัฐบาลในต่างประเทศอย่างกว้างขวาง
 
รายการภาพ